ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ПРОМОЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „10 ГОДИНИ, 101 ГИФТ КАРТИ“,

 ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ” ООД В ПЕРИОДА ОТ 18.04.2022 г. - 31.05.2022 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на ПРОМОЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „10 ГОДИНИ, 101 ГИФТ КАРТИ“, е „Вива Кредит” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя  Свилен Петков Петков, наричано по-долу „Организатор“.

2. Решението на Организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Организатора.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който всеки желаещ може да се включи в промоцията, започва на 18.04.2022 г. и ще продължи до 31.05.2022 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 34.

31.05.2022 г. е последният ден, в който желаещите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 12 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА                                               

5. Играта се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. Промоцията НЕ Е обвързана с кандидатстване и усвояване на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие като попълни Онлайн форма на https://vivacredit-online.bg/promo-lead. Онлайн формата съдържа две имена, телефон и електронен адрес, както и поле за потвърждение, че лицето има навършени 18 години и че е запознато с информационните си права, както и поле за съгласие/несъгласие за получаване на маркетингови активности на дружеството. Изразеното несъгласие да получава маркетингови активности не лишава участника от участие в настоящата промоция.

За избягване на всякакви съмнения, уточняваме, че условие за участие в промоцията е попълване в онлайн формата на две имена, телефонен номер и e -mail адрес, както и потвърждение, че лицето има навършени 18 години и че е запознато с информационните си права.  

След като участникът попълни онлайн формата за участие в настоящата промоция, може да получи потвърдително смс/viber съобщение, че е записан за участие в промоцията, както и може да получи обаждане от служител на организатора за потвърждение на посочените в онлайн формата данни. Получаването на обаждане не е задъжително и регистрацията на участника се счита за успешна, дори да не е получил такова.

При посочване чрез формата за участие на сайта на Дружеството или при последвалото телефонно обаждане, че лицето иска да получава маркетингови съобщения, е възможно да бъде информирано за продукти и услуги, предлагани от Дружеството без задължително да е обвързано с използването им.

7. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Вива Кредит“ ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Промоцията, които нарушават Общите условия на играта, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.

8При изтегляне на печелившия участник от Промоцията, същият подписва нарочна декларация, че спрямо него не са лице ограниченията за участие, посочени в точка 7 и точка 10. от настоящите Общи условия. В случай че Дружеството установи, че по отношение на печелившия участник е налице пречка за участие в Промоцията съгласно настоящите Общи условия, той губи право да получи наградата, а тя се предоставя на печеливш от ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.                                                                                                         

9. С волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от собствено име и фамилия, ще бъдат публикувани на https://www.vivacredit.bg/. Съгласяването с настоящите Общи условия се счита за конклудентни действия, с които се изразява съгласие и за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившия участник.

10. Всеки участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

11. За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание по посочения на в т. 6 начин. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

 

V. НАГРАДИ

12. Наградите от Промоцията са общо 101 /сто и един/ броя награди, от които  – 1  /един / брой Gift Карта на стойност 1000 лв., 5 /пет/ броя Gift карти на стойност 500 лв. и 35 броя Gift Карти на стойност 100 лв. и 60 броя Gift Карти на стойност 50 лв.

13. Предоставените карти са валидно платежно средство, което всеки спечелил участник може да усвои в търговската мрежа при търговци, предлагащи разпращания с ПОС терминал. Наличността не може да бъде усвоена в брой посредством теглене  от банкомати (т.е. затворена е за използване на АТМ). Картата е с период на валидност 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива. Картовата услуга се предоставя от GiftCards. Пълна информация за активация, такси  и условията на  www.giftcards.eu

14.Тегленето на наградите ще бъде на 01.06.2022 год.

15. Един участник може да спечели само 1 брой награда.

16. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора, като ще бъдат изтеглени имената на участниците. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол. Първа буква от собствено име и фамилия на печелившия Участник, както и стойността на спечелената Гифт карта ще бъде обявено в секция „Новини“ на сайта на дружеството - Организатор  www.vivacredit.bg  до края на деня, в който е проведено тегленето. Линк към новината ще бъде споделена във Facebook страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG.

17. В 30-дневен срок от обявяването на резултат от теглене, всеки печеливш Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, необходими за получаване на наградата: име и фамилия, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, офис на Организатора, където желае да получи наградата си или адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер в случай на невъзможност за получаване на наградата в офис на Вива Кредит*.  Печелившият трябва да предостави посочените данни и начина на получаване по един от следните начини:

- по имейл на: marketing@vivacredit.bg;

- с обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване);

* Случай на невъзможност -  По изключение, в случай на невъзможност за получаване на наградата в обект на Вива Кредит поради здравословни или логистични причини, участникът може да получи своята награда до личен адрес след писмено потвърждение за причината (здравословна или логистична), без да заплаща за доставка.

18. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, грешни имена или несъществуващ или деактивиран e-mail адрес.

19. При получаване на наградата в офис на Организатора печелившият се легитимира с представяне на лична карта. Получаването на наградата се удостоверява с попълване и подписване на приемо-предавателен протокол, който съдържа: две имена на печелившия, телефонен номер и e-mail адрес.

20. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

21. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 30.06.2022 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

22. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия.

23. При дадено изрично съгласие от Участникът, на страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG ще бъде публикувана снимка на участника от момента на връчването на наградата. В случай, че участникът откаже да бъде сниман, или снимката му да бъде публикувана на страницата на организатора във Facebook, той не губи правото си да получи наградата.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

23. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на което и да било от условия за провеждането й или при опит за получаване на награда чрез измама.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Администратор на лични данни е „Вива Кредит” ООД, който, в качеството на организатор, обработва личните данни, предоставени във връзка с Кампанията. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.

25. Организаторът обработва личните данни, предоставени от участника на основание съгласие, изразено посредством конклудентни действия, потвърждаващи изпълнение на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора като му изпрати имейл на адрес: dpo@vivacredit.bg или посети някой от офисите в страната. В случай, че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

26. Ако участникът е предоставил съгласие за получаване на маркетингови съобщения, има право да оттегли същото по всяко време, без да посочва причина за това. Упражненото право на отказ от получаване на маркетингови съобщения, Дружеството ще преустанови изпращането им. Оттегляне на съгласието може да бъде заявено в офис на Дружеството или на имейл адрес: dpo@vivacredit.bg.

27. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл адрес. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

 28. Участникът има следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни, участникът има право да получи информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само, за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, участникът има правата по-долу, като Организаторът се задължава да отговори на всяко искане на участника в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участникът ще бъде уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Участникът може да поиска информация какви  лични данни обработва Организатора, както и дали обработва такива. Участинъкт може да поиска достъп до тези данни.

Организаторът  ще предостави на участника извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения Организаторът може да изиска заплащане на разумна такса въз основа на административните разходи. При подаване на искане с електронни средства, по възможност Организаторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не е поискано друго.

c. Право на корекции

При  обработване на непълни или неверни лични данни на участника, съобразно изрично искане, организаторът може да направи корекция или допълнение по всяко време.

d. Право за изтриване

Участникът може да поиска изтриване на личните данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• участникът счита, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Участникът следва да има предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на данните, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Участникът има право да поиска ограничение на обработката, ако:

• оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• е възразено срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Вива кредит" ООД за обработка на данните имат преимущество пред интересите на участника .

При поискано ограничаване на обработването, Организаторът  ще информира участника преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Участникът може да поиска от Организатора  да предостави личните данни, които обработва, във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

• обработването на конкретните данни се основава на съгласие или е във връзка със сключване и изпълнение на договор за услуга; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Участникът има право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на клиента.

h. Право да подаде жалба

Ако участникът смята, че Организаторът е нарушил приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на предоставените данни, и в резултат са засегнати права на участника, то следва да се осъществи контакт с Организатора. Участникът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

30. За целите на провеждането на Промоцията, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

A. две имена; първа буква от собствено име и фамилия за целите на провеждане на Промоцията ;

B. снимки, публикувани на Facebook-страницата на “Вива кредит“ ООД на адрес: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG и на уебсайта на Дружеството: www.vivacredit.bg

C. име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

D. телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

E. адрес, предоставен от печелившите, на който да бъде изпратена наградата им;

F. имейл адрес на Участника.

31. Организаторът ще обработва и съхранява имената, фамилиите, телефона за контакт и адресите на печелившите участници в срок от 1 /една/ година след приключване на Промоцията, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на сайта на дружеството организатор: www.vivacredit.bg, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

32. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е Длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) на “Вива кредит“ ООД, ел. поща: dpo@vivacredit.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на “Вива кредит“ ООД, както и да получи допълнително информация относно целите, сроковете на обработване и категориите данни, на следния адрес: https://vivacredit.bg/informatsionni-prava

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел VI. Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

36. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 45 245  (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

37. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.vivacredit.bg, раздел „Новини“.

38. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Промоция са нарушени.

39. При посещение на офис на организатора и изразено от участника желание да участва в промоцията, на участника ще бъде посочен интернет адресът на платформата, на която да заяви участието си в промоцията, както и ще му бъдат предоставени настоящите Общи условия, за да се запознае с тях.

40.  Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

41. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

42. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

43. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.