ТАРИФА ВИВАКРЕДИТ СМАРТ 

  

ТАРИФА НА СЪБИРАНИ ТАКСИ ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ АД

ПО ДОГОВОРИ ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ „VIVA SMART“, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ

Кредитен продуктВид разход/таксаРазмер

Допълнителни условия

Вива смарт   
 1.Такса експресно разглеждане

10% от одобрената главница

1. Такса за експресно разглеждане е такса, която се заплаща за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга по искане на Заемателя за експресно разглеждане от Заемодателя на заявката за отпускане на паричен заем, която гарантира експресна обработка на кандидатурата на Заемателя за отпускане на паричен заем, обезпечен с ипотека.

2. С оглед на факта, че потребителят е изразил доброволното си желание да му бъде предоставена услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, като се е съгласил да заплати съответна такса за тази допълнителна услуга, Заемателят ще получи становище по заявката за отпускане на паричен заем в срок до 24 часа от кумулативното изпълнение на следните условия:

   

 

2.1.    подписване на Предложение за отпускане на паричен заем в офис на „ВИВА КРЕДИТ“ АД и съпътстващите го документи за кандидатстване за паричен заем, обезпечен с ипотека.

2.2.     предоставяне на документ за собственост на недвижимия имот, който ще послужи като обезпечение.

* Срокът за експресно разглеждане не започва да тече докато не бъдат предоставени документите по т.2.1. и т.2.2.

3.     За допълнителната незадължителна услуга за експресно разглеждане на заявката за получаване на паричен заем, Заемателят дължи Такса за експресно разглеждане, която се изчислява спрямо сумата на паричния заем и периода на договора за паричен заем. Общата дължима сума за допълнителната незадължителна услуга е видима на сайта на Заемодателя в Тарифата на „Вива Кредит“ АД и е описана в предоставяния СЕФ, както и в Договора за паричен заем.

4.     Таксата за експресно разглеждане на заявката за получаване на паричен заем се дължи от Заемателя само в случаите, когато заявката за получаване на паричен заем бъде одобрена и Заемателят сключи съответния договор за паричен заем и не се дължи от Заемателя, ако заявката за получаване на паричен заем бъде отхвърлена.

5.     Допълнителната услуга по експресно разглеждане на заявката за получаване на паричен заем не е задължително условие за отпускане на заемна сума и за сключване на договор за паричен заем и не повишава шансовете на Заемателя да получи одобрение за сключване на договор за паричен заем.

   6. Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си и възлага на Заемодателя дали да му бъде удържи еднократно от главницата при усвояването таксата за експресно разглеждане или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем.
 2.*Такса одобрение и досие

5% от одобрената главница

1.     Таксата е дължима за извършване от Заемодателя на следните действия, предхождащи одобрението и усвояването на кредита и създаването на кредитно досие: Оценка на кредитоспособността на кредитоискателя, правно становище и документален анализ на предоставеното обезпечение чрез извършване на справки и анализ на вписванията по партидата на имота, действия по изготвяне, съгласуване с Нотариус, изповядване и вписване на договорна ипотека и правна обезпеченост на сделката до нейното финализиране, такса за оглед и установяване на моментното състояние на имота, предоставен като обезпечение.

2.     Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си и възлага на Заемодателя дали да му удържи еднократно таксата одобрение и досие от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем.

Всички такси , подробно описани в настоящата Тарифа се дължат в пълен размер в случай на предсрочно погасяване на договора за паричен заем, освен ако по Решение на тричленна комисия, определена от Заемодателят бъде взето решение за отсстъпка, намаляване или опрощаване на остатъка от дължимите суми за такси.

Такси за действия по ограничаване на негативни последици при просрочие

Кредитен продуктВид разход/таксаРазмер

Допълнителни условия

Вива смартТакси за събиране на вземането при забава в плащането на погасителна вноска с повече от 3 дни от датата на падежа на съответната погасителна вноска15 /петнадесет/ лева на 4-ия, 11-ия, 18-ия и 25-ия ден забава в плащането на погасителна вноскаВ случай на неплащане в срок по договора за кредит и при заявено от клиента ползване на допълнителната услуга за извършване на действия по ограничаване на негативните последици при просрочие, Вива Кредит начислява посочената по-горе такса за предоставената услуга (в това число, но не само, напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса и др.). Начислените такси не могат да бъдат повече от 60 лева за всяка една погасителна вноска с допусната забава в плащането.

Настоящата тарифа влиза в сила от 01.12.2019 г. Ръководството на „Вива Кредит“ АД