Политика за защита на личните данни

За нас, „Вива Кредит“ АД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт https://vivacredit-online.bg/ и кандидатствате за отпускане на паричен заем от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Република България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 ( „Регламент 2016/679“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения, с които можете да се запознаете в настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

I. Въведение

В настоящата Политика за защита на личните данни Вива Кредит, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „Вива Кредит“ АД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт –vivacredit-online.bg.

Настоящата Политика за защита на личните данни обяснява и урежда:
-Как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
-Как и защо използваме Вашите лични данни;

-Кои категории трети лица имат достъп до Вашите лични данни;
-Вашите права да контролирате личните си данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия уебсайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да използвате в пълнота предоставените чрез уебсайта услуги.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт: vivacredit-online.bg и в офисите ни за обслужване на клиенти на територията на Република България.

II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази Политика:

- „Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация, може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

- „Субект на личните данни“ – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни.

- „Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

- "Администратор на лични данни" – лице, което определя целта на обработката на личните данни, на едно от предвидените в закона основания, както и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура, и отговаря за задълженията по отношение на сигурността и защитата на личните данни. По отношение на личните Ви данни, които се обработват съгласно настоящата Политика, Дружеството, в някои случаи, заедно със съвместните администратори, описани по-долу, определя целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това. В основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложенията, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

„Съвместни администратори“ – двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработването на личните данни въз основа на,  Споразумение за обработване и защита на лични данни между съвместни администратори.

- „Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Вива Кредит стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на Регламент 2016/679. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Вива Кредит в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

- „Нарушение на личните данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

- „Дигитални активи“ – уебсайтът vivacredit-online.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

Група от дружества в Management Financial Group“( „Дружества от MFG“)–  корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК: 207343548. За целите на настоящата Политиката, Дружествата от MFG са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Актуален списък с дружествата, обхванати от структурата на MFG, може да намерите тук .

2. Кои сме ние?
„Вива Кредит“ АД е дружество, което има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции.

3. Как можете да се свържете с нас?
„Вива Кредит“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, тел. за връзка: 0700 45 245. Можете да се свържете с нас като посетите всеки офис в страната или на нашия уебсайт: vivacredit-online.bg.

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?
Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – К. Балев, ел. поща: dpo@vivacredit.bg.

5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Вива Кредит“ АД:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от документ за самоличност на кредитоискателя, всяко гражданство на лицетоИдентификация на физическо лице и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област ; Осъществяване на контакт; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК; Сключване на договор; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;Изпълнение на законово задължение
Номер на банкова сметкаЗаплащане на заемната сума по банков път, в случай че е заявен този начин на изплащане; Идентификация по ЗМИП;

Сключване/изпълнение на договор за паричен заем

Изпълнение на законово задължение

Телефонен номерКонтакт с кредитоискателя/Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем; Проверка на предоставените от лицето данни и предотвратяване на измами; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за паричен заем

Изпълнение на законово задължение

 Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ АД и дружествата в MFG , изпращане на рекламни съобщения;Съгласие
 Изпращане на съобщения посредством IVR технология с цел предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ АД и дружествата в MFG, изпращане на рекламни съобщения;Съгласие
 Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ АД и дружествата в MFG, чрез изпращане на рекламни съобщения чрез приложение "Viber";Съгласие
 Свързване с кредитоискателя/клиента чрез опцията за видео връзка чрез приложение "Viber" с цел идентификация при сключване на договора за паричен заем и изпълнение на задълженията по него;Съгласие
 Свързване с кредитоискателя/клиента чрез приложение „Viber” с цел изпращане/получаване на трансакционни съобщения и изпълнение на задълженията по договора за паричен заемСъгласие
АдресОсъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Сключване на договор за паричен заем – на място в дома на клиента, събиране на дължимите вноски в дома на клиента; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за кредит

Изпълнение на законово задължение

Осъществяване на директен маркетинг на „Вива Кредит“ и дружествата от MFG, включително:

Предлагане на продукти и услуги, изпращане на рекламни съобщения;

Участие в актуални маркетингови кампании;

Съгласие
Имейл адресОсъществяване на контакт; Сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит; Обработка и отговор на искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за кредит

Изпълнение на законово задължение

Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ АД и дружествата в MFG, включително:

Предлагане на продукти и услуги, изпращане на рекламни съобщения;

Участие в маркетингови кампании;

Съгласие
Данни от Централен кредитен регистър

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;

Проверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя; 

Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма;

Установяване и предотвратяване на други финансови измами;

Изпълнение на законово задължение
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсииОценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Проверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя; Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

Съгласие

Изпълнение на законово задължение

Резултати от проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации

Проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации;

Прилагане на мерки за идентификация по ЗМИП;

Изпълнение на законово задължение
Резултати от проверка на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на съвместните администратори, съгласно т.7.1. по-долу

Предотвратяване на измами;

Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на терорзизъм;

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;

Легитимен интерес

Изпълнение на законово задължение

Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИППрилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;Изпълнение на законово задължение
Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта или от „RegIX“-система за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system)Проверка на предоставени данни от кредитоискателя с цел идентификация по ЗМИП;Изпълнение на законово задължение
Глас – запис на  телефонен разговорПодобряване на обслужването, по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за паричен заем;

Легитимен интерес

Сключване/изпълнение на договор за паричен заем

Запис на видео разговор (съдържа видоклип с Вашето изображение, заснето пред активирана камера по време на разговор със служител на дружеството)Осъществяване на контакт с клиента чрез опцията за видео връзка чрез „Вайбър“ с цел идентификация при сключване на договора за паричен заем и изпълнение на задълженията по него;Изпълннеие на законово задължение
Профил/акаунт на интернет страницата vivacredit-online.bg и/или мобилно приложение

Кандидатстване за предоставяне на паричен заем/ сключване и изпълнение на договора за паричен заем;

Прозрачност и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя;

Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

Сключване/ изпълнение на договор за паричен заем

Изпълнение на законово задължение

Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образованиеОценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;Изпълнение на законово задължение
Други кредитиОценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;Изпълнение на законово задължение
Семейно положение, брой членове в домакинствотоОценка на кредитоспособността и управление на кредитния риск;Изпълнение на законово задължение
Имуществено състояние на кредитополучателОценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;Изпълнение на законово задължение
Саморъчен подпис/ отпечатък от пръст - за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис/Подаване на ППЗ
Подписване на договор за паричен заем и приложения към него;
Сключване/ изпълнение на договор за паричен заем
Портретна снимка, направена с лично техническо устройствоИдентификация на клиент чрез съпоставяне на снимка от документ за самоличност;Изпълнение на законово задължение
Данни на лице за контактПодсигуряване на контакт с кредитоискателя с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем;Легитимен интерес
Данни за работодателИзпълнение на договор за паричен заем/ контакт с кредитополучателя в случай на забава по договора за паричен заем;Легитимен интерес
Копие от лична картаИдентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;Изпълнение на законово задължение
Проверка на банкова сметка в Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБПредотвратяване на измами, идентификация по ЗМИП, удостоверяване верността на декларираните данни;Изпълнение на законово задължение
Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез чат, контактна форма на интернет страницата: vivacredit-online.bg, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството.Обработка и отговор на искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби;

Легитимен интерес

Изпълнение на законово задължение

Образ от видеозаснемане на клиенти и служители и посетители на офиси на компаниятаЗа гарантиране на безопасни условия на труд, в това число и за опазване живота и здравето на клиенти, посетители и служители, опазване на имуществото, права и интереси на администратора, превенция на измами;Легитимен интерес
IP адрес, данни за устройство

Осъществяване на обслужване чрез мобилни приложения

Предотвратяване на измами

Легитимен интерес

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Вива Кредит“ АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.
Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт в обслужващия Ви офис, така и чрез електронно съобщение на адрес: dpo@vivacredit.bg. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?
Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че след постигането на нашите цели, решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.
„Вива Кредит“ АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „Вива Кредит“ АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.
„Вива Кредит“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем - за максимален срок от две години от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем, ако искането не бъде одобрено или лицето се откаже да сключи договор за паричен заем.

Събраните данни от проверка в Регистъра на Банковите сметки и сейфове към БНБ и регистър на Централен кредитен регистър на лицето, в случаите, в които процесът по кандидатстване и сключване на договор не е завършил със сключен договор за отпускане на паричен заем, ще бъдат съхранявани за срок от пет години от подаване на искането за кандидатстване.

Събраните данни от проверка в регистър на НОИ в случаите, в които процесът по кандидатстване и сключване на договор не е завършил със сключен договор за отпускане на паричен заем, ще бъдат съхранявани за срок от две години от подаването на искането за кандидатстване.

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем - за срок от пет години, който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора за паричен заем.

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

д) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на „Вива Кредит“ АД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

е) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

С цел получаване и анализиране на информация,свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи то продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.


7. Категории лица, които могат да имат достъп до личните данни.
„Вива Кредит“ АД, въз основа на изричното Ви съгласие и съобразно настройките на Вашия браузър, би могло да разкрива Ваши лични данни на трети лица, както и на посочените по-долу категории обработващи лични данни или Трети страни[1], с цел  предлагане/предостяване на продукти и услуги; изпълнение на сключен договор; предотвратяване на измами; прилагане на групови политики за превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм, и/или оценка на кредитоспособност.

7.1. В тази връзка следва да Ви информираме, че „Вива Кредит“ АД е подписало договори за съвместни администратори с „Аксес Файнанс“ АД, „Финтрейд Файнанс“ АД, „Изи Асет Мениджмънт“ АД , „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, „Агенция за контрол на просрочените задължения“ ЕООД,“Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, „Ню Пей“ АД, които договори имат следните основни характеристики:
• Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.
• Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер.

• Предлагане и/или предоставяне на продукти и финансови услуги на другите съвместни администратори, техни партньори, включително дружествата от MFG (например услуги по издаване на гаранционни сделки, застраховки, алтернативно финансиране и кредити);.

Съвместните администратори обменят помежду си, чрез съхранение на определена информационна инфраструктура, лични данни, съдържащи се в справки, направени в официални публични източници на информация относно: трудовоправните отношения на клиентите; наличие на банкова сметка в съответна банка на територията на Република България; наличие на обстоятелствата по чл.36, ал.2 и ал.5 ЗМИП; кредитоспособност; информация, събрана в съответствие с изпълнение на законовите изисквания по Закона за потребителския кредит; друга информация, свързана с изпълнение на законови задължения на Дружеството.

7.2. Извън разкриването на лични данни в рамките на съвместното администриране, Дружеството обменя в рамките на Групата от дружества в MFG, данни, събрани в хода на комплексната проверка на клиентите, извършвана за целите на изпълнение на законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване произхода на средствата; разкриване на информация за необичайни и съмнителни сделки и докладването им пред компетентен държавен орган; провеждане на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, които действат от името или за сметка на клиента по смисъла на чл. 65 от ЗМИП.


7.3. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които, въз основа на сключени договори с Дружеството, могат да се явят обработващи лица, а именно:
- лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Република България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Република България;
- лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS- или съобщения по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти, включитено доставчици на услуги посредством комуникационни платформи (CPaaS);
- лицата, на които е възложено, по силата на договор с Дружеството, да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;
- лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;
- лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното.


7.4. „Вива Кредит“ АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай, че подобна информация бъде изискана на законно основание.

Дружеството може да предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Лични Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение - за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ и други, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.

С цел събиране на вземанията си, Дружеството има право да предаде данните Ви за обработка на трето лице - дружество, специализирано в събиране на вземания, по силата на договор за цесия, или по силата на договор по възлагане за събиране на вземания.


7.5. При посещение на уебсайта на „Вива Кредит“ АД, Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава, или международна организация извън Европейския съюз. В случай, че при посещение на уебсайтовете на дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правилата за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекватно ниво на защита (например Съединените Американски Щати и/или Руската Федерация). Подробна информация относно ползваните „бисквитки“ е достъпна в Политиката за „бисквитки“: https://vivacredit-online.bg/cookie . Можете да направите индивидуален избор за ползване и/или ограничаване на определени „бисквитки“ от настройките на Вашия браузър.

7.6. Личните данни на клиентите, които използват финансови услуги, предлагани от „Вива Кредит“ АД, усвояването на паричния заем при които се извършва чрез платежен инструмент, се обработват и от доставчика на платежни услуги, издател на платежния инструмент [2].

Администраторът - издател на платежен инструмент, събира и обработва следните категории лични данни на кредитоискатели на „Вива Кредит“ АД:

 

Лични данниЦелОснование
три имена, ЕГН, държава на постоянно пребиваване на лицето;

Издаване и предоставяне на платежен инструмент; Изпълнение на платежни трансакции и обслужване на платежен инструмент; Сключване и изпълнение на Рамков договор за предоставяне на платежна карта и приложенията към него; извършване на идентификация и верификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Провеждане на проверки в определени бази данни и други информационни масиви

Изпълнение на законово задължение;  Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на платежен инструмент;

 

Адрес, пощенски кодИзвършване на идентификация и верификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;Изпълнение на законово задължение
Номер на  документ за самоличност, държава, в която е издаден, дата на валидностИзвършване на идентификация и верификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка; издаване на платежен инструмент;Изпълнение на законово задължение; Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на платежен инструмент
Подпис/ отпечатък от пръст - за хора, възпрепятствани да положат подписСключване и изпълнение на договор за предоставяне на платежен инструмент и приложенията към него;Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на платежен инструмент
Детайли за платежния инструмент - номер на карта (PAN), и дата на валидност, сума, валута,;, история на статуса на картата;

Предоставяне на личните данни на трети финансови институции и търговски дружества във връзка с извършваните трансакции с издадения платежен инструмент, включително на територията на Европейския съюз или трети държави;

Установяване и предотвратяване на измами, злоупотреби, нарушаване на сигурността и други вредоносни действия, посредством блокиране на предоставения платежен инструмент или посредством прилагане на други мерки за предотвратяване на измами;

 

Изпълнение на законово задължение; Сключване и изпълнение на договор
Данни за извършваните трансакции – стойност, време и място на трансакциятаИзвършване на идентификация и верификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка; Иницииране на плащания, извършване на трансакции, теглене на пари в брой чрез АТМ устройство, POS терминал, начисляване на разходи по платежен инструмент;Изпълнение на законово задължение; Сключване и изпълнение на договор;

 

Лични данни, които сте предоставили в процеса по кандидатстване за отпускане на паричен заем, в случай, че е избран начин на усвояване на паричните средства посредством платежен инструмент, ще бъдат обработвани от  доставчика на платежни услуги, издател на платежния инструмент за целите на сключване и изпълнение на договор за предоставяне на платежен инструмент и приложенията към него и изпълнение на законовите изисквания за извършване на идентификация и верификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка.8. Как защитаваме Вашите лични данни?
За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и неговите клиенти, ние прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент  2016/679. Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?
9.1. Да, Дружеството може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение относно различни Ваши лични аспекти - за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас. За тази цел, е възможно да се извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава или международна организация извън Европейския съюз, например САЩ и/или Русия.


9.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на изцяло автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за вас. В този случай имаме задължението да ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високорискови състояния на клиента – неплащане на задължения, измама. Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем. Предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на Дружеството, задължителната по чл.16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне.
В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.


II. Вашите права

Като субект на данни, чиито данни се обработват от "Вива Кредит" АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.
Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.
"Вива Кредит" АД удовлетворява Вашите искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уебсайта на Дружеството, на ясно, видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

За да подадете заявление за упражняване на Вашите права е необходимо да попълните този формуляр и да ни го представите по удобен за Вас начин:
- лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в някой от офисите на Дружеството. В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за упражняване на права, следва да е записано изрично правомощие: „Да ме представлява пред „Вива Кредит“ АД, ЕИК 207343548 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата във връзка със защитата на лични данни.“;
- оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис и изпратено на: dpo@vivacredit.bg.
- с писмо или куриерска услуга на адреса на Дружеството: ж. к. „Люлин 7“”, бул. „Джавахарлал Неру” №28, АТЦ „„Силвър Център“”, ет. 2, офис 73Г;
Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.
Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на

Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго. Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента. Следва да имате, също така, предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните. Вие имате следните права:


a. Право на информация
Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.
Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ "профил" за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в едномесечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.


b. Право на достъп
Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.
Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност, ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.


c. Право на корекции
Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.


d. Право за изтриване
Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

•считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.


e. Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:
• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате, вместо това, ограничаване на използването им;
• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Вива Кредит" АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.


При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.


f. Право на преносимост на данни
Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме

за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:
• обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и
• обработването се извършва по автоматизиран начин.


g. Право на възражение
Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.


h. Право да подадете жалба
Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас.

Разбира се, имате, също така, право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана към 09.11.2022 г.

[1] „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 Регламент 2016/679).

 [2] „Доставчик на платежни услуги, издател на платежен инструмент“ е един от администраторите: „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, ЕИК 204112059, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, ет. 2, офис 40-46, e-mail: dpo@easyps.bg. За да се запознаете с информация за това кое от посочените дружества е издател на Вашата карта, моля погледнете на гърба на предоставения Ви платежен инструмент.