Често Задавани Въпроси

ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

Не, с ВИВАКРЕДИТ СМАРТ имаш възможност сам да решиш, как да използваш парите.

Да имаш навършени 18 г., валидна лична карта, регулярни доходи и документ за собственост на недвижим имот, който да ипотекираш. Имотът e желателно да е в големите градове на България.

За да кандидатстваш по продукт ВИВАКРЕДИТ СМАРТ, заяви обаждане чрез кратката форма за заявка на сайта ни vivacredit.bg или през наш партньор.

При избор на услуга „експресно разглеждане на заявка/предложение за паричен заем – до 24 часа при кумулативното изпълнение на следните условия:

1. подписване на Предложение за отпускане на паричен заем в офис на „ВИВА КРЕДИТ“ АД и съпътстващите го документи за кандидатстване за паричен заем, обезпечен с ипотека.

2.предоставяне на документ за собственост на недвижимия имот, който ще послужи като обезпечение.

Да, с ипотека върху недвижим имот - търговски oбекти, апартаменти, къщи/вили, ателиета, урегулирани поземлени имоти /УПИ/. Необходимо е да представиш и солидарен длъжник по кредита в срок до 20 дни след усвояване на заемната сума.

Да. Имотът ще продължи да бъде твоя собственост и след учредяването на ипотека в полза на „Вива Кредит“ АД.

Да, има значение. Заемател по договора за кредит може да бъде само физическо лице. Собственикът на имота също може да бъде физическо лице.

При избор от твоя страна на опцията „експресно разглеждане“ – 10% от главницата, платима или еднократно или при изявено от теб желание разсрочено с погасителните вноски по заема.

Предоставя ти се преддоговорна информация във формата наПодписват се Европейски стандартизиран информационен формуляр по чл.6, ал.2, т.3 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, екземпляр, от който подписвате Предложение за паричен заем (ППЗ), Тарифа за таксите, използвана от „Вива Кредит“ АД, Обща информация за предлагания продукт, Информационни права на субектите на лични данни,  предоставя Ви се проект на договор, за което подписвате десларация, Договор за кредит „Вивакредит Смарт“, Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на „Вива Кредит“ АД, като имотът остава твоя собственост, Погасителен план към Договора за кредит.

Вноските по Вашия кредит може да внасяте:

- В случай, че общият размер на главница, лихви, такси по усвоения от Вас паричен заем не попада в ограниченията за разплащане в брой  - В брой в офисите на Вива Кредит в цялата страна, на каса на Изи Пей (Easy Pay) или в офисите на нашите партньори

- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

В случай  на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10 % от главницата или сума в размер на 1000 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски  и в случай на коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Viva Smart“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 36 месеца  ще платиш заявената от теб и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както  и "такса одобрение и досие" в размер на 5% от одобрената главница, а именно сума от 500 лева, която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, месечната ти вноска ще е 469.04 лв. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 16 885.44 лв. ГПР в този пример е 46.01 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 37.92 %. За предоставянето на Viva Smart потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Солидарният длъжник следва да има навършени 21 години, да работи поне от 6 месеца на безсрочен трудов договор с нетно възнаграждение от 1000 лева. Той не трябва да има задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е с просрочие не по-голямо от 30 дни. Лицето не бива да е съдлъжник или кредитополучател по друг активен договор за паричен заем, сключен с „Вива Кредит“ АД. Солидарният длъжник е необходимо да има платени осигуровки за последните 2 г.

Да можеш! Имаш възможност да рефинансираш своя кредит без допълнителни такси за разглеждане. Това може да направиш с обаждане на 0700 45 245 /без допълнително таксуване/, посетиш наш офис или офис на партньор и попълниш предложение за паричен заем /ППЗ/.

Парите ще получиш по твоята банкова сметка до 3 дни след учредяване и вписване на първа по ред договорна ипотека в полза на Вива Кредит АД.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)